Witamy w serwisie gieldarow.pl

Konto

Posiadanie konta umożliwi ci dodawanie darmowych ogłoszeń!

Rejestracja

Jeśli nie posiadasz konta, możesz się zarejestrować»

Logowanie
Przypomnij hasło!

Jak palić w piecu weglowym ekologicznie

Lista ogłoszeń
2015-01-25 Jak palić w piecu weglowym ekologicznie

Jak palić czysto węglem i drewnem przedstawia nam serwis czysteogrzewanie.pl 

Ogrze­wa­nie węglowe nie musi być śmier­dzące i uciąż­liwe. Nawet w naj­star­szym piecu możesz palić bez dymu i cią­głego bie­ga­nia do kotłowni. Wystar­czy nauczyć się palić właściwie.

Lep­szą metodą pale­nia w więk­szo­ści kotłów jest roz­pa­la­nie od góry. Likwi­duje ona nie­mal cał­ko­wi­cie dym, nie wymaga cią­głego doglą­da­nia kotłowni i daje dużo wię­cej cie­pła z tej samej ilo­ści opału.

Korzy­ści z roz­pa­la­nia od góry

oszczę­dzasz pie­nią­dze — spa­lasz drogi opał efek­tyw­niej, więc zuży­jesz go dużo mniejoszczę­dzasz czas — roz­pa­lasz raz i masz spo­kój na 12 do 24 godzin. Nie musisz bie­gać i dokła­dać węgla, pil­no­wać aby nie wyga­sło, nie musisz wsta­wać w nocy i dokła­dać aby nie zamar­z­nąć — po pro­stu roz­pa­lasz wie­czo­rem, a rano nadal jest przy­jem­nie cie­pło lub cho­ciaż zno­śnie, a nie podmuch Sybe­rii jak do tej porymasz stale cie­pły dom — zmie­nia­jąc filo­zo­fię ogrze­wa­nia z prze­pa­la­nia na cią­głe grza­nie, masz zawsze kom­fort cieplny w domu przy zbli­żo­nym zuży­ciu opałuchro­nisz swoje zdro­wie — prze­sta­łeś pro­du­ko­wać kłęby tru­ją­cego dymu. Sąsie­dzi będą się zasta­na­wiać, czemu nie palisz w piecu, albo skąd masz pie­nią­dze na ogrze­wa­nie gazowe

Minusy roz­pa­la­nia od góry

dokła­da­nie opału w trak­cie pale­nia nie­za­le­cane — z początku możesz to trak­to­wać jako sporą wadę, ale potem zoba­czysz, że to tylko pro­blem two­ich nawy­ków. Oczy­wi­ście nie jest to stu­pro­cen­towo wygodne, ale w zamian otrzy­mu­jesz taki zysk pie­nię­dzy i cie­pła, że zwy­kle warto nauczyć się innej filo­zo­fii pale­nia.
Tak już jest z kotłami gór­nego spa­la­nia, że możesz w nich palić eko­no­micz­nie jeśli nie dokła­dasz wcale lub dokła­dasz czę­sto acz małymi por­cjami (co nie jest zbyt wygodne). Tego pro­blemu nie ma w kotłach dol­nego spa­la­nia, ale tam nie spa­lisz np. miału.dłu­żej trwa nagrze­wa­nie insta­la­cji — jeśli przy­wy­kłeś, że roz­pa­lasz i po 10 minu­tach kalo­ry­fery są czer­wone, to się zawie­dziesz: przy roz­pa­la­niu od góry nagrza­nie całej insta­la­cji do tem­pe­ra­tury zada­nej trwa (zależ­nie od kotła, insta­la­cji i pogody) 30–60 minut. Tyle że szyb­kość nagrze­wa­nia insta­la­cji nie jest naj­waż­niej­sza. Pozna­jąc filo­zo­fię eko­no­micz­nego ogrze­wa­nia zro­zu­miesz, że istotne jest utrzy­ma­nie w miarę sta­łej, kom­for­to­wej tem­pe­ra­tury w domu, a do tego bły­ska­wiczne nagrze­wa­nie insta­la­cji nie jest potrzebne.koniecz­ność naby­cia wprawy — musisz nauczyć się na pró­bach i błę­dach, jak roz­pa­lać sku­tecz­nie i ile opału wsy­pać przy aktu­al­nej pogo­dzie za oknem, aby zasyp nie wypa­lił się za szybko ani nie prze­grzał domu. Podob­nie jak przy nauce pale­nia "od dołu", tak i tutaj trzeba poświę­cić tro­chę czasu na zdo­by­cie wprawy. Nie jest to tech­nika dużo bar­dziej skom­pli­ko­wana, lecz nieco inna, przez co nie­które dawne nawyki trzeba zmienić.

Dodaj komentarz:

Wpisz kod z obrazka:

Wasze komentarze:

  • ahujogixive

    2017-01-05 00:42:55

    http://dutasterideavodartonline.org/ - dutasterideavodartonline.org.ankor <a href=\"http://online-purchaselevitra.net/\">online-purchaselevitra.net.ankor</a> http://20mg-cheapest-pricelevitra.net/

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.